For Sale

Name Bldg/Lot Size Type City Province
 405 Dundas Street W 405 Dundas Street W 13098 sq. ft. Retail Toronto Ontario
 3397 Lake Shore Boulevard W 3397 Lake Shore Boulevard W 2484 sq. ft. Retail Toronto Ontario
Building 513 Mount Pleasant Building 513 Mount Pleasant 2000 sq. ft. Office Toronto Ontario
 513 Mount Pleasant Road 513 Mount Pleasant Road 2000 sq. ft. Retail Toronto Ontario
 419 Dundas Street E 419 Dundas Street E 1918 sq. ft. Retail Toronto Ontario
 3801 Lake Shore Boulevard W 3801 Lake Shore Boulevard W 1200 sq. ft. Residential Toronto Ontario
 419 Dundas Street E 419 Dundas Street E 0.04 acres Land Toronto Ontario


For Lease

Name Bldg/Lot Size Type City Province
2nd 815 Queen Street W 2nd 815 Queen Street W 3300 sq. ft. Retail Toronto Ontario
 2882 Lake Shore Boulevard W 2882 Lake Shore Boulevard W 3000 sq. ft. Retail Toronto Ontario
 2882 Lake Shore Boulevard W 2882 Lake Shore Boulevard W 2650 sq. ft. Retail Toronto Ontario
 2882 Lake Shore Boulevard W 2882 Lake Shore Boulevard W 2650 sq. ft. Retail Toronto Ontario
GF 271 Queen Street S GF 271 Queen Street S 2500 sq. ft. Retail Mississauga Ontario
2 271 Queen Street S 2 271 Queen Street S 2500 sq. ft. Retail Mississauga Ontario
 2882 Lake Shore Boulevard W 2882 Lake Shore Boulevard W 2400 sq. ft. Retail Toronto Ontario
3 271 Queen Street S 3 271 Queen Street S 500 sq. ft. Retail Mississauga Ontario